Wonen

Wist u dat 75% van de Vlamingen beschikt over een eigen woning? Jammer genoeg blijft dit voor anderen een droom. Toch hebben ook zij recht op een degelijke en betaalbare woning. Op dit vlak liggen een heleboel uitdagingen voor ons, zeker nu het woon- en huurbeleid een volledige Vlaamse bevoegdheid wordt. 

Aantal afgesloten verzekeringen 'gewaarborgd wonen' steeg sterk in 2014 7 januari 2015

 
De verzekering 'gewaarborgd wonen' kent steeds meer succes. In de eerste 10 maanden van 2014 werden 13.183 dergelijke verzekeringen afgesloten, tegenover slechts 10.391 in de loop van het ganse jaar 2013. Dat blijkt uit het antwoord van de minister van Wonen op mijn vraag hierover. In Oost-Vlaanderen ging het om 3.062 verzekeringen ten opzichte van 2.329 in 2013. Lees meer
 
 

Aanwezigheid dakisolatie in conformiteitsattest 16 december 2014

 
Vanaf 1 januari 2015 zal het ontbreken van voldoende dakisolatie leiden tot strafpunten bij een conformiteitsonderzoek van een woongelegenheid. Tot 2020 zal het aantal strafpunten gefaseerd verhogen: van 1 of 3 in 2015 tot 9 of 15 in 2020, afhankelijk van de grootte van het (niet-geïsoleerd deel van het) dak (kleiner of groter dan 16m2). Pas vanaf 2020 kan het ontbreken van voldoende dakisolatie aanleiding geven tot een ongeschiktheidsverklaring. Lees meer
 
 

Middelen energierenovatie sociale woningen onbenut 10 december 2014

 
De Vlaamse sociale huisvestingssector heeft te kampen met verouderd sociaal woonpatrimonium. Eind 2013 besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister Joke Schauvliege  om 7,8 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds ter beschikking te stellen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen om sociale woningen energiezuinig te maken. Deze middelen zijn in 2013 in de vorm van een voorschot overgemaakt aan de VMSW. Uit het antwoord van Vlaams minister Homans op mijn vraag blijkt nu dat er tot op heden geen aanvragen ingediend werden voor dergelijke premie. ‘De renovatienood in de sociale huisvestingssector is heel groot. Het is dan ook verbazingwekkend dat er nog geen enkele sociale huisvestingsmaatschappij gebruik maakt van deze middelen om sociale woningen energiezuinig te maken. Een dringende evaluatie dringt zich op!’ Lees meer
 
 

Meer dan 30 hectare onbebouwde percelen in handen van 5 Meetjeslandse gemeenten 8 december 2014

 
Vijf Meetjeslandse gemeenten beschikken over een inventaris van onbebouwde percelen die in handen zijn van (semi-)publieke overheden. Het gaat om Kaprijke, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins en Zelzate. In die gemeenten zijn er in totaal 95 percelen met een totale oppervlakte van 32,3 hectare in handen van (semi-)publieke overheden. Dit blijkt uit het antwoord van de minister van Omgeving Joke Schauvliege op een vraag die ik hierover indiende. ‘Het is belangrijk dat lokale besturen deze gronden inventariseren. Zo krijgen we immers een zicht op potentiële percelen die zouden kunnen aangewend worden voor sociale woningbouw.’ Volgens het Grond- en Pandendecreet zijn alle Vlaamse lokale besturen verplicht dergelijke inventaris op te maken. 25% van deze percelen zou geactiveerd moeten worden voor de realisatie van sociale woningen. Lees meer
 
 

2 op 3 Vlaamse gemeenten bouwen voldoende sociale woongelegenheden 24 november 2014

 
Het bindend sociaal objectief is een onderdeel van het grond- en pandenbeleid en refereert naar het opgelegd aantal bijkomende sociale woongelegenheden (huur- en koopwoningen en kavels) dat elke Vlaamse gemeente dient te verwezenlijken. Om de twee jaar maakt Wonen Vlaanderen een voortgangstoets op. Uit mijn parlementaire vraag aan de minister van Wonen blijkt dat twee op drie Vlaamse gemeenten het door Vlaanderen opgelegde groeiritme (bindend sociaal objectief = bso) volgen. Lees meer
 
 

Huidige renovatiepremie nog tot 1 december 2014 4 november 2014

 
Onlangs besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse renovatiepremie in zijn huidige vorm stop te zetten en om te vormen naar een belastingvermindering. Nu werd bekendgemaakt dat de stopzetting ingaat op 1 december 2014 en dus niet, zoals eerder werd gemeld, op 1 november 2014. Concreet betekent dit dat aanvragen voor de huidige premie nog kunnen ingediend worden tot uiterlijk 30 november 2014. Vanaf 1 december 2014 kan de renovatiepremie zoals die nu bestaat niet meer aangevraagd worden maar dient u te wachten tot de zomer van 2015 om een belastingvermindering aan te vragen. Lees meer
 
 

Leegstand sociale woningen moet beperkt worden 30 oktober 2014

 
Eind 2013 stonden 78.540 unieke kandidaat-huurders ingeschreven op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2012. Tegelijkertijd stonden er 9.642 sociale huurwoningen leeg. ‘De lichte daling van het aantal kandidaat-huurders is zeker positief. De noden op het vlak van sociale huisvesting blijven zeer hoog. Alle mogelijke maatregelen om aan deze nood tegemoet te komen dienen dan ook dringend genomen te worden. Eén van die maatregelen betreft zeker het beperken van de leegstand van sociale woningen.’ Lees meer
 
 

Sociale woningbouw in Maldegem op koers 21 oktober 2014

 
In elke Vlaamse gemeente dienen de komende jaren heel wat bijkomende sociale woningen te worden gerealiseerd. Vlaanderen heeft aan elke gemeente een ‘bindend sociaal objectief’ opgelegd. Dit objectief geeft voor elke gemeente aan hoeveel sociale huurwoningen er de komende jaren moeten bijkomen. Voor Maldegem gaat het over 183 sociale huurwoningen die moeten gerealiseerd worden tegen 2025. Om na te gaan of er voldoende vooruitgang wordt geboekt met de realisatie van het bindend sociaal objectief voert de Vlaamse overheid op regelmatige basis een voortgangstoets uit. Maldegem ontving nu een officieel schrijven van Wonen Vlaanderen met daarin het nieuws dat onze gemeente vooruitgang boekt en bij de goede leerlingen van de klas behoort. Lees meer
 
 

Energierenovatiepeil sociaal woonpatrimonium stijgt gestaag 17 oktober 2014

 
60% van de sociale woongelegenheden beschikten in 2013 over dakisolatie, isolerend glas en hoogrendementsverwarming. In 2010 was dit nog 52%. Wel is er een duidelijk verschil tussen de situatie bij sociale woningen en die bij sociale appartementen. Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid deze drie energierenovatiedoelstellingen binnen het Energierenovatieprogramma  (ERP) bereiken voor alle woongelegenheden in Vlaanderen.  'Uit de cijfers die de minister van wonen op mijn vraag ter beschikking stelde, blijkt dat we op de goede weg zijn. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel.' Lees meer
 
 

Renovatiepremie wordt belastingvermindering 9 oktober 2014

 
Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering om de renovatiepremie om te zetten naar een belastingvermindering stelde ik hierover een vraag in de plenaire vergadering van 8 oktober 2014. Belangrijkste boodschap die Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans meegaf was dat gezinnen die weinig personenbelasting betalen, ook het volledige bedrag terugkrijgen in de vorm van een belastingkrediet. 'Het is een goede zaak dat ook die gezinnen niet uit de boot vallen. Ons woningpatrimonium is sterk verouderd en in veel gevallen dringt renovatie zich op. Bij de omvorming van de renovatiepremie naar een belastingvermindering blijven de voorwaarden behouden met dat verschil dat gezinnen de terugbetaling later en in schijven zullen toegekend krijgen.' Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Wonen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement