Wonen

Wist u dat 75% van de Vlamingen beschikt over een eigen woning? Jammer genoeg blijft dit voor anderen een droom. Toch hebben ook zij recht op een degelijke en betaalbare woning. Op dit vlak liggen een heleboel uitdagingen voor ons, zeker nu het woon- en huurbeleid een volledige Vlaamse bevoegdheid wordt. 

Toekomst sociale huisvesting in Oost-Vlaanderen 16 april 2015

 
Ook de komende jaren zal in Oost-Vlaanderen flink geïnvesteerd worden in sociale woningbouw. In onze provincie werd in 2014 voor meer dan 125,3 miljoen euro aan sociale huisvestingsprojecten aangemeld door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Het zwaartepunt ligt bij de sociale huurwoningen die zullen gebouwd en gerenoveerd worden. Dit blijkt uit het antwoord van de minister van Wonen op een vraag die ik haar voorlegde: ‘De cijfers bewijzen dat er in  Oost-Vlaanderen wordt gewerkt aan de realisatie van bijkomende sociale woningen en de renovatie van bestaande sociale woongelegenheden, wat uiterst noodzakelijk is.' Lees meer
 
 

Zot van je kot... Deel je mening! 27 maart 2015

 
Elk jaar gaan zo’n 75.000 studenten in Vlaanderen op zoek naar een studentenkamer in de buurt van hun universiteit of hogeschool. En ze zijn zot van hun kot. Al maakt dat kot hen ook af en toe echt zot. Omdat de huur, de waarborg en ook vaak de aparte energierekeningen, een serieuze hap nemen uit hun studiebudget, terwijl daartegenover niet altijd kwaliteit staat. Anderzijds maken sommige studenten het soms zo bont dat het hun kotbaas is die er bijna zot van wordt. Maar wie een huurovereenkomst voor een studentenkot afsluit, heeft maar weinig wettelijke regels om op terug te vallen. Omwille van de nood aan een juridisch kader voor alle betrokken partijen, verzamelde Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers  bekommernissen over het huren en verhuren van studentenkoten. Lees meer
 
 

Werk maken van gebiedsdekkend aanbod Sociale Verhuurkantoren 23 maart 2015

 
Er is een grote nood aan degelijke en betaalbare woningen. Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) zijn in dit kader een belangrijke actor. Uit een vraag die ik stelde aan de minister van Wonen blijkt dat het totaal aantal woningen dat zij in beheer hebben stijgt en dat er in bijna alle Vlaamse gemeenten een SVK-werking actief is, al hinkt de provincie Oost-Vlaanderen duidelijk achterop. Lees meer
 
 

Nood aan meer vrouwen in raden van bestuur Oost-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen 10 maart 2015

 
In Oost-Vlaanderen voldoen 12 van de 27 sociale huisvestingsmaatschappijen aan de voorwaarde dat 1/3 van de leden van de raad van bestuur een vrouw is. Dit komt overeen met 44,44%. Deze voorwaarde is op dit moment nog niet verplicht maar vanaf 2016 is dit wel het geval. ‘In het kader van de internationale Vrouwendag is het interessant om deze cijfers eens van naderbij te bekijken. Wetende dat 96 van de 345 leden van de raden van bestuur van Oost-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen vrouwelijk zijn – dit is 27,83% - stemt tot nadenken. Waar ik wel tevreden over ben is dat de maatschappijen die actief zijn in het Meetjesland wel aan de voorwaarde voldoen. Zo zetelen in de raad van bestuur van De Volkshaard, waar ik zelf deel van uitmaak, 5 vrouwen en 10 mannen. Bij de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen gaat het om 7 vrouwen van de 18 leden van de raad van bestuur.’ Lees meer
 
 

Onderzoek woonkwaliteit in Vlaanderen 3 maart 2015

 
Tijdens het Grote Woononderzoek 2013 werden in opdracht van de Vlaamse overheid 10.000 gezinnen uitgebreid geïnterviewd over o.a. hun uitgaven voor wonen, de wijze van financiering, woonwensen en woongeschiedenis. Bovendien werden 5.000 woningen grondig gescreend volgens een methodiek gebaseerd op de kwaliteitsnormen van de Vlaamse overheid. De resultaten werden gebundeld in een rapport en bieden voor het eerst een objectief zicht op de kwaliteit van de Vlaamse woningvoorraad en tonen welke trends zich afspelen op de woningmarkt. Op dinsdag 3 maart 2015 werd het woononderzoek gepresenteerd tijdens een studiedag in het Vlaams Parlement. Enkele belangrijke bevindingen... Lees meer
 
 

100-tal sociale huurders kopen hun sociale woning 16 februari 2015

 
Gezinnen die een sociale woning huren, kunnen onder bepaalde voorwaarden  - waaronder de woning minstens vijf jaar bewonen - die woning aankopen. Uit cijfers die ik opvroeg bij de minister van Wonen blijkt dat in 2014 98 keer gebruik werd gemaakt van dit kooprecht. Dit cijfer ligt in lijn met de voorbije jaren. Dat sociale huurders weinig overgaan tot de aankoop van hun sociale woning is wellicht te wijten aan de strenge voorwaarden en aan het feit dat ze hiervoor niet altijd de financiële mogelijkheden hebben.  'Niettemin heeft deze mogelijkheid als bijkomend instrument om eigendomsverwerving mogelijk te maken naar een bepaalde doelgroep toe zeker zijn verdienste.' Lees meer
 
 

Aantal afgesloten verzekeringen 'gewaarborgd wonen' steeg sterk in 2014 7 januari 2015

 
De verzekering 'gewaarborgd wonen' kent steeds meer succes. In de eerste 10 maanden van 2014 werden 13.183 dergelijke verzekeringen afgesloten, tegenover slechts 10.391 in de loop van het ganse jaar 2013. Dat blijkt uit het antwoord van de minister van Wonen op mijn vraag hierover. In Oost-Vlaanderen ging het om 3.062 verzekeringen ten opzichte van 2.329 in 2013. Lees meer
 
 

Aanwezigheid dakisolatie in conformiteitsattest 16 december 2014

 
Vanaf 1 januari 2015 zal het ontbreken van voldoende dakisolatie leiden tot strafpunten bij een conformiteitsonderzoek van een woongelegenheid. Tot 2020 zal het aantal strafpunten gefaseerd verhogen: van 1 of 3 in 2015 tot 9 of 15 in 2020, afhankelijk van de grootte van het (niet-geïsoleerd deel van het) dak (kleiner of groter dan 16m2). Pas vanaf 2020 kan het ontbreken van voldoende dakisolatie aanleiding geven tot een ongeschiktheidsverklaring. Lees meer
 
 

Middelen energierenovatie sociale woningen onbenut 10 december 2014

 
De Vlaamse sociale huisvestingssector heeft te kampen met verouderd sociaal woonpatrimonium. Eind 2013 besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister Joke Schauvliege  om 7,8 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds ter beschikking te stellen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen om sociale woningen energiezuinig te maken. Deze middelen zijn in 2013 in de vorm van een voorschot overgemaakt aan de VMSW. Uit het antwoord van Vlaams minister Homans op mijn vraag blijkt nu dat er tot op heden geen aanvragen ingediend werden voor dergelijke premie. ‘De renovatienood in de sociale huisvestingssector is heel groot. Het is dan ook verbazingwekkend dat er nog geen enkele sociale huisvestingsmaatschappij gebruik maakt van deze middelen om sociale woningen energiezuinig te maken. Een dringende evaluatie dringt zich op!’ Lees meer
 
 

Meer dan 30 hectare onbebouwde percelen in handen van 5 Meetjeslandse gemeenten 8 december 2014

 
Vijf Meetjeslandse gemeenten beschikken over een inventaris van onbebouwde percelen die in handen zijn van (semi-)publieke overheden. Het gaat om Kaprijke, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins en Zelzate. In die gemeenten zijn er in totaal 95 percelen met een totale oppervlakte van 32,3 hectare in handen van (semi-)publieke overheden. Dit blijkt uit het antwoord van de minister van Omgeving Joke Schauvliege op een vraag die ik hierover indiende. ‘Het is belangrijk dat lokale besturen deze gronden inventariseren. Zo krijgen we immers een zicht op potentiële percelen die zouden kunnen aangewend worden voor sociale woningbouw.’ Volgens het Grond- en Pandendecreet zijn alle Vlaamse lokale besturen verplicht dergelijke inventaris op te maken. 25% van deze percelen zou geactiveerd moeten worden voor de realisatie van sociale woningen. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Wonen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement