Wonen

Wist u dat 75% van de Vlamingen beschikt over een eigen woning? Jammer genoeg blijft dit voor anderen een droom. Toch hebben ook zij recht op een degelijke en betaalbare woning. Op dit vlak liggen een heleboel uitdagingen voor ons, zeker nu het woon- en huurbeleid een volledige Vlaamse bevoegdheid wordt. 

Vlaanderen kent Woonwijzer subsidie toe 1 oktober 2015

 
Na de gemeenten heeft nu ook Vlaanderen de meerjarenplanning van Woonwijzer Meetjesland goedgekeurd. Woonwijzer kan daardoor ook de komende jaren informatie en advies verstrekken aan alle inwoners van Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke en Zomergem. Via Woonwijzer bieden deze gemeenten hun inwoners een uitgebreide dienstverlening aan rond wonen. Inwoners kunnen bij de adviseurs terecht met al hun vragen over wonen of energie. Daarnaast neemt Woonwijzer ook een aantal taken op voor de gemeenten zelf, zoals het behandelen van kwaliteitsproblemen, organiseren van woonoverleg, etc. Lees meer
 
 

Versoepelde voorwaarden voor energiebesparende maatregelen in sociale woningen 24 september 2015

 
Binnenkort zullen sociale huisvestingsmaatschappijen makkelijker subsidies kunnen krijgen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan hun sociaal patrimonium. Eind 2013 besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister Schauvliege om 7,8 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds ter beschikking te stellen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen voor grondige energetische renovatie van woningen en appartementen. Deze middelen werden evenwel slechts in 1 dossier aangewend. 'Daarom drong ik er bij Vlaams minister Homans op aan om deze problematiek op korte termijn aan te pakken en de strenge voorwaarden te versoepelen. Er wordt nu gevolg gegeven aan mijn oproep zodat sociale huisvestingsmaatschappijen volop kunnen inzetten op energetische renovatie en hiervoor de voorhanden zijnde subsidies kunnen aanwenden.'  Lees meer
 
 

Wonen in het Meetjesland: de cijfers 29 juli 2015

 
Voor steeds meer gezinnen is het een moeilijke klus om een geschikte, degelijke en betaalbare woning te vinden. Ook in het Meetjesland. Ik verzamelde een aantal cijfers over wonen in onze regio. Deze geven een duidelijk beeld van de huidige situatie en tegelijkertijd detecteren ze knelpunten die in de toekomst weggewerkt dienen te worden. ‘Wonen en huisvesting vormen een complexe materie waarbij heel wat factoren betrokken zijn. Denk maar aan de betaalbaarheid; een heel moeilijk item voor de steeds grotere groep kwetsbare gezinnen waarvan een groot deel terechtkomt op de te lange wachtlijsten voor een sociale woning. Ook de kwaliteit en de energiezuinigheid van een woning zijn zeer belangrijk. Als voorzitter van Woonwijzer Meetjesland werk ik actief mee aan een degelijk huisvestingsbeleid voor onze regio en voor heel Vlaanderen. Volgens mij kan één maatregel de problematiek niet oplossen maar moeten we streven naar een combinatie van maatregelen om het aanbod aan degelijke en betaalbare woningen te stimuleren. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de activatie van onbebouwde percelen, de opvolging van het bindend sociaal objectief, het betrekken van private actoren bij de ontwikkeling van sociale woongelegenheden, etc.’ Lees meer
 
 

Renovatiepremie wordt geen belastingvermindering 7 juli 2015

 
De aangekondigde hervorming van de renovatiepremie naar een belastingvermindering gaat niet door. Vlaams minister van Wonen heeft aangekondigd dat de premie blijft bestaan maar wel hervormd wordt. Vanaf november 2015 zouden nieuwe aanvragen mogelijk zijn. Lees meer
 
 

Werken sociale koopwoningen Adrialaan Maldegem gestart 18 juni 2015

 
Sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom het Volk is gestart met de werken aan de zes sociale koopwoningen in de nieuwe verkaveling Adrialaan te Maldegem. Onder normale omstandigheden wordt de oplevering verwacht in het najaar van 2016. ‘Met de realisatie van deze sociale koopwoningen bouwen we het sociaal woonpatrimonium in onze gemeente verder uit.' Lees meer
 
 

Meerjarenplanning Woonwijzer Meetjesland goedgekeurd 1 juni 2015

 
De nieuwe meerjarenplanning van Woonwijzer Meetjesland werd goedgekeurd door de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten. Concreet betekent dit dat de inwoners van Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke en Zomergem ook de komende jaren bij de Woonwijzer terecht kunnen met al hun vragen over wonen. Er zal verder ingezet worden op de uitvoering van het grond- en pandendecreet, woningkwaliteitsbewaking en informatie- en adviesverlening. Daarnaast zal elke gemeente ook eigen klemtonen kunnen leggen. ‘Vorig jaar maakten 2.893 verschillende gezinnen gebruik van die dienstverlening. Dat bewijst nog maar eens dat er nood is aan onafhankelijk en deskundig advies.’ Lees meer
 
 

Vlaamse premie voor renovatie op wijkniveau 20 mei 2015

 
In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement ondervroeg ik minister Turtelboom over haar aankondiging inzake de hogere premie voor renovatie op wijkniveau. Het is duidelijk dat ons verouderd woningpatrimonium moet gerenoveerd worden worden. Met een hogere premie voor wijkrenovatie wil de minister gezinnen stimuleren om over te gaan tot totaalrenovatie en dit op grotere schaal (wijkniveau). Op mijn vraag hoe dit alles praktisch zal uitgewerkt worden, kon de minister (nog) geen antwoord geven. Dit zal meegenomen worden in het kader van het renovatiepact waar we in de zomer meer over zullen vernemen. Intussen wachten veel renoveerders op de nieuwe regels van de Vlaamse renovatiepremie. De nieuwe modaliteiten komen binnen enkele weken op de agenda van de Vlaamse regering want deze zomer moet het nieuwe systeem in werking treden. Lees meer
 
 

Energierenovatie sociale woongelegenheden in de lift 8 mei 2015

 
Het sociaal woonpatrimonium boekt sinds 2010 een vooruitgang op het vlak van dakisolatie, hoogrendementsglas en verwarmingssystemen. In 2010 had nog 48% van de sociale woongelegenheden één of meerdere gebreken op deze vlakken, in 2014 is dit gedaald tot 33%. Dat is één van de belangrijkste conclusies van de Patrimoniumenquête waarnaar ik polste in de Commissie Wonen. 'De energetische opwaardering in ons sociaal woonpatrimonium is positief. Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Als we tegen 2020 alle sociale woongelegenheden energiezuinig willen maken, dan moeten er blijvend inspanningen geleverd worden. Een degelijke monitoring is onontbeerlijk. Bovendien moeten de bestaande premies door de sociale huisvestingsmaatschappijen aangewend worden en moeten de premies vanuit het Vlaams Klimaatfonds beter benut worden.' Lees meer
 
 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in volle voorbereiding 6 mei 2015

 
We moeten zuiniger omgaan met ruimte. Om de voorhanden zijnde ruimte in te delen en eventueel te wijzigen is een visie op lange termijn noodzakelijk. In november 2014 gaf Vlaams minister Joke Schauvliege het startsein voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). ‘Dit plan bouwt voort op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen’, aldus de minister. ‘We leggen nu de lat hoger en zoeken naar concrete oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken.’ Tien werkgroepen die verschillende gebieden vertegenwoordigen testen nu de visie, de strategieën en de concepten uit het Groenboek BRV. ‘Tegen juni 2015 zouden we moeten klaar zijn met het voorbereidend werk. Ikzelf maak deel uit van de werkgroep ‘Gebied Meetjesland’ (Oost-Vlaanderen). Dan gaat elke werkgroep zijn visie op het specifieke gebied voorstellen aan de minister en meteen ook instrumenten voorstellen om die te gaan realiseren.’ Vorige vrijdag gaf de Vlaamse Regering de opdracht aan de minister om op basis van dit voortraject een ontwerp Witboek en een ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) op te maken. Lees meer
 
 

Toekomst sociale huisvesting in Oost-Vlaanderen 16 april 2015

 
Ook de komende jaren zal in Oost-Vlaanderen flink geïnvesteerd worden in sociale woningbouw. In onze provincie werd in 2014 voor meer dan 125,3 miljoen euro aan sociale huisvestingsprojecten aangemeld door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Het zwaartepunt ligt bij de sociale huurwoningen die zullen gebouwd en gerenoveerd worden. Dit blijkt uit het antwoord van de minister van Wonen op een vraag die ik haar voorlegde: ‘De cijfers bewijzen dat er in  Oost-Vlaanderen wordt gewerkt aan de realisatie van bijkomende sociale woningen en de renovatie van bestaande sociale woongelegenheden, wat uiterst noodzakelijk is.' Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Wonen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement