Milieu Natuur en RO

Het Vlaams materialendecreet is een mijlpaal in de duurzame omgang met schaarse grondstoffen. Meer en meer evolueren we naar een systeem waarin afval bruikbaar materiaal wordt. Wist u trouwens dat wij Vlamingen koploper zijn in Europa inzake het selectief inzamelen van huishoudelijk afval?

Vanaf 2015 dienen Vlaamse ondernemingen maar één omgevingsvergunning aan te vragen in plaats van een aparte milieu- en bouwvergunning. Deze nieuwe vergunning is van onbepaalde duur, hoeft niet opnieuw aangevraagd te worden en garandeert rechtszekerheid aan de ondernemer en inspraak aan de burger.

Zwerfvuil - actuele vraag in plenaire vergadering 21 januari 2016

 
Onlangs engageerden Comeos, de drankindustrie en Fost Plus zich om meer dan 9 miljoen euro te investeren voor bijkomende acties ter vermindering van het zwerfvuil. In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 21 januari 2016 vroeg ik de minister welke extra inspanningen de betrokken bedrijfssectoren zullen leveren. Het videoverslag kan u raadplegen door te klikken op 'Lees meer'. Lees meer
 
 

Drongengoed krijgt subsidies voor verdere ontwikkeling 5 januari 2016

 
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert ruim 2,5 miljoen euro in negen strategische projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen werd het Landschapspark Drongengoed erkend als strategisch project en hieraan werd 300.000 euro toegekend. Via deze subsidies worden gemeenten, provincies en andere publieke actoren gestimuleerd om de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen te verhogen door concrete projecten te realiseren. ‘Met deze financiële ondersteuning kan het Drongengoed verder uitgebouwd worden tot een aantrekkelijk natuurgebied. Op die manier krijgt de regio Meetjesland er een extra troef bij waar iedereen van kan meegenieten.’ Lees meer
 
 

Nieuwe tarieven waterfactuur vanaf 1 januari 2016 10 december 2015

 
De Vlaamse regering besliste in het regeerakkoord 2014 om een aantal zaken met betrekking tot de integrale waterfactuur te wijzigen. Gisteren heeft het Vlaams Parlement op initiatief van Vlaams minister Joke Schauvliege het nieuwe watertarief goedgekeurd. Voortaan zullen zuinige verbruikers beloond worden terwijl ruime verbruikers meer moeten betalen. Bovendien werd de gratis m³ water afgeschaft en wordt een vaste vergoeding ingevoerd voor zuivering en riolering. ‘Deze nieuwe regelgeving biedt stimuli om overmatig waterverbruik te ontmoedigen, sociale doelgroepen te beschermen en voorziet een uniforme tariefstructuur voor heel Vlaanderen. Vlaams minister Schauvliege is er in geslaagd een evenwicht te vinden tussen ecologische, sociale en economische doelstellingen.’ Lees meer
 
 

540 gratis stralingsmetingen op anderhalf jaar 9 december 2015

 
Reeds geruime tijd is er ongerustheid bij omwonenden van hoogspanningslijnen over de mogelijke negatieve invloed die de magnetische straling zou kunnen hebben op de gezondheid. Wie in de omgeving van hoogspanningslijnen woont, kan via de Vlaamse Overheid gratis laten berekenen hoeveel magnetische straling er rond de woning aanwezig is. Het nieuwe rekenmodel dat hiervoor gebruikt wordt, is in voege sinds mei 2014. Uit het antwoord van Vlaams minister Schauvliege op een vraag die ik indiende, blijkt dat er ondertussen zo’n 540 berekeningen werden uitgevoerd. Lees meer
 
 

Statiegeld: de oplossing voor ons afval? 2 december 2015

 
Er is al heel wat gezegd en geschreven over statiegeld. Deze week zond Terzake een interessante reportage uit over statiegeld. Hierin werden op een duidelijke manier de pro's en contra's van het systeem op een rijtje gezet. De reportage herbekijken kan via deze link: http://www.canvas.be/video/terzake/najaar-2015/maandag-30-november-2015/terzake-over-statiegeld. Lees meer
 
 

Vlaanderen versnelt bescherming topbossen 2 december 2015

 
Gisteren werd door de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement een akkoord bereikt over het beschermen van de meest waardevolle ruimtelijk bedreigde bossen. De Vlaamse Regering moet een kaart opmaken waarmee de toplaag van de ruimtelijk bedreigde bossen meteen tegen kap beschermd wordt. Daarmee geeft het Vlaams Parlement gevolg aan de oproep van minister Schauvliege om te voorzien in een generieke maatregel.  Lees meer
 
 

Licht op groen voor lage emissiezones 19 november 2015

 
Op 18 november 2015 werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het decreet inzake lage emissiezones goedgekeurd. Deze beslissing, op voorstel van Vlaams minister Joke Schauvliege, biedt lokale besturen de mogelijkheid om in bepaalde gebieden toegangsvoorwaarden op te leggen voor voertuigen. Dit met de bedoeling de uitstoot van schadelijke gassen in te perken. ‘Dit decreet is een zeer belangrijke stap in de strijd tegen luchtverontreiniging veroorzaakt door het verkeer. Vanaf 2016 krijgen steden en gemeenten hiermee een nieuwe en effectieve tool in handen om de uitstoot van fijnstof en stikstofoxides aan banden te leggen. Dit moet resulteren in een gezondere leefomgeving en een betere luchtkwaliteit die tegemoet komt aan de Europese doelstellingen.’ Lees meer
 
 

Big Jump 2015: 12 juli 10 juli 2015

 
2015 moest het jaar worden waarin alle Europese waterlopen proper zijn. Dat werd vastgelegd in de Europese kaderrichtlijn Water. Hoewel de waterkwaliteit in Vlaanderen er al sterk op vooruit ging, haalt geen enkele Vlaamse waterloop de norm. Cijfers van het Europees Milieuagentschap uit 2012 tonen dat ons land zelfs helemaal achterop hinkt in Europa. Om onze politici eraan te herinneren dat proper water een noodzaak is, organiseren Natuurpunt, GoodPlanet Belgium en Bond Beter Leefmilieu op zondag 12 juli de Big Jump. Die dag springen duizenden mensen in heel Europa om 15 uur stipt in het water op 30 plaatsen in Vlaanderen.Lees meer over de kaderrichtlijn Water en Big Jump via http://mail.statik.be/t/r-l-ahkjdn-iivejkkj-t/. Lees meer
 
 

Onderzoek naar statiegeld op eenmalige drankverpakkingen 30 juni 2015

 
In de beleidsnota Omgeving van Vlaams minister Joke Schauvliege staat dat er een impactanalyse zal uitgevoerd worden over de invoering van het statiegeld op (plastic) flessen en blik, de zogenaamde eenmalige drankverpakkingen. De eerste twee fasen van de analyse zijn ondertussen uitgevoerd. Op basis van de resultaten wordt één mogelijk scenario naar voren geschoven dat nu verder uitgewerkt zal worden. Pas na deze fase zal definitief beslist worden over het al dan niet invoeren van statiegeld op eenmalige drankverpakkingen. ‘De mogelijke invoering van dit statiegeldsysteem dient vooral om de hoeveelheid zwerfvuil te verminderen en de materiaalkringlopen verder te sluiten. Belangrijkste doelstelling is de consumenten aanzetten tot het terugbrengen van de drankverpakkingen naar de terugnamepunten. Het verder uitwerken van dit scenario zal o.a. in kaart brengen hoe alles praktisch kan geregeld worden en geoperationaliseerd worden. De eerste resultaten mogen we verwachten tegen september. Die zullen verder besproken worden door een klankbordgroep waarin o.a. OVAM, Fost Plus en de detailhandel vertegenwoordigd zijn.’ Lees meer
 
 

Ontwikkelingsstrategie Meetjesland 2014-2020 goedgekeurd 28 mei 2015

 
De Vlaamse Regering keurde de ontwikkelingsstrategie voor het Meetjesland voor de periode 2014-2020 goed in het kader van Leader. Dit gebeurde op voorstel van Vlaams minister Joke Schauvliege. Leader is het Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling dat plattelandsactoren wil helpen om het potentieel van hun plaatselijke regio op langere termijn te ontwikkelen. Naast de strategie voor het Meetjesland werden nog 11 andere goedgekeurd. ‘Deze goedkeuring is een belangrijk gegeven voor een plattelandsregio als het Meetjesland. Met dergelijke strategie toont de regio aan zich volop voor te bereiden op de toekomst.’ Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Milieu Natuur en RO
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement